Ra­port bra­nżo­wy Po­li­gra­fia 4.0

 

Jak sek­tor po­li­gra­ficz­ny po­ra­dził so­bie w 2021 ro­ku? Czy pan­de­mia by­ła mo­to­rem na­pędo­wym zmian? Jak bra­nża po­li­gra­ficz­na trak­tu­je in­no­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne? Na te i in­ne py­ta­nia od­po­wia­da no­wy ra­port bra­nżo­wy, stwo­rzo­ny przez wro­cław­ską spółkę tech­no­lo­gicz­ną – Scan­way In­du­stry.

Ra­port bra­nżo­wy Po­li­gra­fia 4.0 – to do­stęp­na bez­płat­nie pu­bli­ka­cja bra­nżo­wa. Twór­cy po­dej­mu­ją w niej kwe­stie in­no­wa­cji i no­wych tech­no­lo­gii w bra­nży, wpły­wu pan­de­mii na po­li­gra­fię oraz przed­sta­wia­ją opi­nie eks­per­tów z za­kre­su po­li­gra­fii i no­wych tech­no­lo­gii. Au­to­rem ra­por­tu jest wro­cław­ska spółka tech­no­lo­gicz­na Scan­way, a współtwór­ca­mi jest po­nad 22 eks­per­tów bra­nżo­wych. Ra­port wspar­li me­ry­to­rycz­nie re­pre­zen­tan­ci m.in. Re­pro­graf Gra­fi­kus, Co­lo­urs Fac­to­ry, An­ti­gro, Pre­ston Pac­ka­ging, Blu­ejet, Nord­sign i in­ni. Pu­bli­ka­cja do­stęp­na jest tu­taj:

Za­da­niem te­go ra­por­tu jest za­pe­łnie­nie lu­ki me­ry­to­rycz­nej i wspar­cie tych, którzy sto­ją u pro­gu roz­wi­ni­ęcia swo­je­go przed­si­ębior­stwa dzi­ęki no­wo­cze­snym tech­no­lo­giom. – mówi Ra­do­sław Cha­ry­to­niuk, współtwór­ca ra­por­tu Scan­way In­du­stry.

Ra­port skła­da się z 3 części. Część pierw­sza to da­ne i in­for­ma­cje me­ry­to­rycz­ne z za­kre­su po­li­gra­fii, idei Prze­my­słu 4.0, au­to­ma­ty­za­cji i ro­bo­ty­za­cji. Do­wie­my się z niej jak wy­gląda wpro­wa­dza­nie in­no­wa­cji na pol­skim ryn­ku, na co na­le­ży się przy­go­to­wać pla­nu­jąc mo­der­ni­za­cję za­kła­du i co na­le­ży ro­bić, aby in­we­sty­cja w no­we tech­no­lo­gie przy­nio­sła nam zy­ski i roz­wój.

Dru­ga część pu­bli­ka­cji to naj­istot­niej­sze da­ne na te­mat ryn­ku po­li­gra­ficz­ne­go. prze­my­słu po­li­gra­ficz­ne­go. Jak pod­kre­śla twór­czy­ni ra­por­tu Agniesz­ka Szy­ma­ńska – W da­nych ryn­ko­wych wi­dać po­zy­tyw­ne ten­den­cje, jed­nak nas szcze­gól­nie in­te­re­so­wa­ło ich ze­sta­wie­nie ze sta­ty­sty­ka­mi z ob­sza­rów opty­ma­li­za­cji prze­my­słu. We­dług na­szych prze­wi­dy­wań re­pre­zen­tan­ci po­li­gra­fii będą sku­piać się w naj­bli­ższym cza­sie przede wszyst­kim na utrzy­ma­niu obec­ne­go par­ku ma­szyn, a nie na je­go roz­wo­ju, co nie­co spo­wol­ni tem­po roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go tej bra­nży.

Trze­cią częścią ra­por­tu są opi­nie i re­ko­men­da­cje eks­per­tów z za­kre­su po­li­gra­fii i no­wych tech­no­lo­gii. Ek­sper­ci wio­dących przed­si­ębiorstw po­li­gra­ficz­nych w kra­ju pre­zen­tu­ją w tej części swo­je zda­nie na te­ma­ty m.in.: po­de­jścia do in­no­wa­cji w bra­nży, wy­zwań tech­no­lo­gicz­nych oraz re­ko­men­do­wa­nych kie­run­ków roz­wo­ju sek­to­ra. Da­nych na po­trze­by pu­bli­ka­cji uży­czy­li m.in.: De­lo­it­te, Agen­cja Ro­zwo­ju Prze­my­słu S.A, Sie­mens czy Ca­non, a w gro­nie eks­per­tów zna­le­źli się re­pre­zen­tan­ci po­nad 20 podmio­tów z bra­nż po­li­gra­fii i no­wych tech­no­lo­gii.

Ra­port mo­żna po­brać tu­taj: https://po­li­gra­fia.gr8.co­m/.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

zmiana-adresu

ankieta

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Statystyka

Odsłon : 10363826