Pro­sta­-fa­li­sta – dia­gno­za Ko­ni­ca Mi­nol­ta o ryn­ku opa­ko­wań

 

Naj­now­sza pu­bli­ka­cja opra­co­wa­na przez Ko­ni­ca Mi­nol­ta pt. „Przy­szło­ść tek­tu­ry fa­li­stej na ryn­ku opa­ko­wań. No­we per­spek­ty­wy” to ob­szer­na dia­gno­za bra­nży opa­ko­wań tek­tu­ro­wych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych pro­du­ko­wa­nych z tek­tu­ry fa­li­stej. Na ba­zie wnio­sków pły­nących z dia­gno­zy Ko­ni­ca przy­go­to­wa­ła ta­kże ka­ta­log roz­wi­ązań na mia­rę dzi­siej­szych i nad­cho­dzących cza­sów.

Opra­co­wa­nie po­rząd­ku­je naj­now­sze glo­bal­ne tren­dy na ryn­ku i ze­sta­wia je z ty­mi ry­su­jący­mi się dla bra­nży opa­ko­wań. Za ka­żdym tren­dem stoi wa­chlarz go­to­wych roz­wi­ązań w dru­ku na tek­tu­rze fa­li­stej. Ich za­sto­so­wa­nie mo­żna zo­ba­czyć w naj­now­szym prób­ni­ku Sim­ple Pack przy­go­to­wa­nym przez Ko­ni­ca Mi­nol­ta. Wzor­nik tek­tu­ro­wych mo­żli­wo­ści to na­ma­cal­ny do­wód zmian i pro­gnoz na ryn­ku. Ja­ka jest za­tem kon­dy­cja ryn­ku?

Po­li­gra­fia w wa­run­kach nie­usta­jącej zmia­ny

Ga­lo­pu­jący po­stęp tech­no­lo­gicz­ny, istot­na zmia­na sy­tu­acji go­spo­dar­czej i za­cho­wań kon­su­menc­kich – to trzy glo­bal­ne czyn­ni­ki, które wpły­wa­ją na dy­na­micz­ne zmia­ny na wi­ęk­szo­ści ryn­ków, w tym w po­li­gra­fii.

Ela­stycz­no­ść to ce­cha, która wy­su­wa się na pierw­szy plan w nie­mal ka­żdym aspek­cie ryn­ku opa­ko­wań z tek­tu­ry. Do­ty­czy za­rów­no sa­mej tech­no­lo­gii pro­duk­cji opa­ko­wań, w tym dru­ku, jak i co­raz bar­dziej zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne­go po­de­jścia do klien­ta (z uwzględ­nie­niem zu­pe­łnie no­wych za­cho­wań za­ku­po­wych), lo­gi­sty­ki, mar­ke­tin­gu czy de­si­gnu.

Nie bez zna­cze­nia dla bra­nży jest zwrot ku per­so­na­li­za­cji pro­duk­tów i usług. Ro­snące za­po­trze­bo­wa­nie na zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne opa­ko­wa­nia, które są pro­du­ko­wa­ne w ni­skich na­kła­dach i wie­lu wa­rian­tach, zmu­sza do po­szu­ki­wa­nia ja­ko­ścio­wych i opty­mal­nych kosz­to­wo roz­wi­ązań. Do­dat­ko­wo istot­ną prze­wa­gą kon­ku­ren­cyj­ną dru­kar­ni sta­je się mo­żli­wo­ść szyb­kie­go do­dru­ku opa­ko­wań „na żąda­nie”. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w za­pew­nie­niu bez­pie­cze­ństwa i płyn­no­ści do­staw. Co­raz częściej fir­my od­cho­dzą ta­kże od nadmier­ne­go za­to­wa­ro­wa­nia ma­ga­zy­nów i są bar­dziej skłon­ne za­rządzać za­pa­sa­mi na bie­żąco. Ro­to­wa­nie opa­ko­wań przy­bra­ło oczy­wi­ście na zna­cze­niu w mia­rę wzro­stu licz­by trans­ak­cji e-com­mer­ce. No­we na­wy­ki kon­su­menc­kie za­wa­ży­ły o po­wsta­niu no­we­go seg­men­tu opa­ko­wań – za­rów­no tych „ro­bo­czy­ch” umo­żli­wia­jących wy­sy­łkę, jak i tych nie­co bar­dziej szcze­gól­nych, które ma­ją nie­ba­ga­tel­ny wpływ na do­świad­cze­nie klien­tów.

Pro­du­cen­ci co­raz bar­dziej do­ce­nia­ją si­łę opa­ko­wa­nia ja­ko no­śni­ka re­kla­mo­we­go, co ta­kże wpły­wa na wi­ęk­szą często­tli­wo­ść i zróżni­co­wa­nie pro­du­ko­wa­nych se­rii. Zw­ra­ca­ją też szcze­gól­ną uwa­gę na aspek­ty eko­lo­gicz­ne, co z ko­lei prze­kła­da się na ro­snącą po­pu­lar­no­ść tek­tu­ry na ryn­ku opa­ko­wań. Wszyst­kie te uwa­run­ko­wa­nia po­wo­du­ją, że nie­zbęd­ne sta­je się po­sze­rze­nie za­si­ęgu pro­duk­to­we­go dru­kar­ni i wdro­że­nie sys­te­mów wspie­ra­jących druk of­f­se­to­wy.

I wresz­cie de­sign. O ile w przy­pad­ku tek­tu­ro­wych opa­ko­wań zbior­czych li­czy się przede wszyst­kim funk­cjo­nal­no­ść i wy­trzy­ma­ło­ść, o ty­le tek­tu­ro­we opa­ko­wa­nia jed­nost­ko­we zy­sku­ją na es­te­ty­ce (za­rów­no pod względem wy­ko­na­nia, jak i sa­me­go pro­jek­tu). Sz­cze­gól­nie w do­bie wzmo­żo­nych za­ku­pów e-com­mer­ce, opa­ko­wa­nie sta­no­wi o ja­ko­ści pierw­sze­go kon­tak­tu z pro­duk­tem i ma wpływ na sen­ty­ment kon­su­menc­ki.

Ra­port i Sim­ple Pack

Ra­port Ko­ni­ca Mi­nol­ta to ob­szer­ne i do­głęb­ne opra­co­wa­nie przy­go­to­wa­ne w opar­ciu o ak­tu­al­ne źródła i ana­li­zy. Ta­kie ujęcie te­ma­tu po­mo­że dzia­ła­jącym w bra­nży opa­ko­wań podmio­tom w po­dej­mo­wa­niu od­wa­żnych stra­te­gicz­nych de­cy­zji. Jest do­stęp­ny nie­od­płat­nie dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych po­głębie­niem wie­dzy o ryn­ku opa­ko­wań.

Oprócz szcze­góło­we­go ra­por­tu, Ko­ni­ca Mi­nol­ta ofe­ru­je ta­kże bez­płat­ny wzor­nik Sim­ple Pack, który ilu­stru­je, w ja­ki spo­sób za­sy­gna­li­zo­wa­ne w ra­por­cie tren­dy znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie w naj­now­szych pro­po­zy­cjach dla po­li­gra­fii.

Aby otrzy­mać ra­port i wzor­nik na­le­ży od­wie­dzić stro­nę https://m.ko­ni­ca­mi­nol­ta.eu­/za­mo­w-sam­ple.html i wy­pe­łnić for­mu­larz. Ze­staw za­wie­ra:

    dia­gno­zę po­świ­ęco­ną per­spek­ty­wom i przy­szło­ści tek­tu­ry fa­li­stej na ryn­ku opa­ko­wań
    sam­pler z 10 prób­ny­mi wy­dru­ka­mi PKG-675i na czte­rech różnych podło­żach wraz z da­ny­mi na te­mat zu­ży­cia atra­men­tu na wy­ko­na­ne kar­ty.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

zmiana-adresu

ankieta

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Statystyka

Odsłon : 10364061